Deelname Gebiedsteam Noardeast-Fryslân

Deelname Gebiedsteam Noardeast-Fryslân

De rol die welzijn in het gebiedsteam vervult, is die van verbinden, contact leggen en signaleren. Ook de informerende en preventieve rol ligt voor en groot deel bij de welzijnswerker. De welzijnswerker komt in de dorpen, heeft contact met scholen, dorpsbelangen, vrijwilligersgroepen, dorps contact personen en veel individuen die weten wat er speelt in het dorp. Hierin zijn er korte lijnen naar welzijn en hulpverlening waarmee de welzijnswerker een uitstekende partner is in het gebiedsteam.

Acties die vanuit het gebiedsgericht werken naar voren komen gericht op stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven worden vooral door de welzijnswerker opgepakt, hierbij valt o.a. te denken aan vrijwilligersondersteuning, ondersteunen, stimuleren, initiëren burgerinitiatieven, aanpakken van geschillen in de buurt of tussen bepaalde buren, verbindingen leggen tussen groepen, contacten onderhouden met sleutelfiguren in het dorp.

Contactpersoon:
Dantumadeel / Kollumerland: Grejanne Dijkema
Dongeradeel / Ferweradiel: Anneke van der Kooi