Aanpak eenzaamheid

Aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid….

Maar liefst 1 op de 3 mensen, zowel jong als oud, ervaart eenzaamheid en dit aantal groeit nog steeds. Eenzaamheid is het ervaren van gemis aan contacten en ontstaat vaak door een ingrijpende gebeurtenis. Denk aan het verlies van partner, kind of vriend. Maar ook aan een verhuizing, inkomens-achteruitgang of laag inkomen, ziekte, lichamelijke of psychische klachten en beperkingen. Het is dan ook zeer persoonlijk en vraagt om een individuele aanpak op basis van eigen talenten. Voorop staat dat elke aanpak begint bij de beslissing van de burger omzelf de eenzaamheid aan te willen pakken, al dan niet met hulp van hun omgeving. Timpaan Welzijn heeft de expertise om dit ingewikkelde probleem concreet aan te pakken.

Wat houdt de aanpak in?

Veel (zorg)professionals, vrijwilligers, (zorg)organisaties,gebieds- en wijkteams in gemeenten komenin contact met eenzame burgers. Het is hun taak om te signaleren en het probleem bespreekbaar te maken om vervolgens te komen tot een persoonlijkeplan van aanpak voor de betreffende burger. Timpaan Welzijn heeft 5 onderdelen ontwikkeld om deze groep extra handvatten te geven. Hoe eenzaamheid kan worden voorkomen en op welke wijze eenzame burgers kunnen worden ondersteund. Praktisch en gericht op de eigenkracht van de burger.

Eenzaamheid & advies
Timpaan Welzijn verzorgt voorlichting aan gemeenten en (zorg)organisaties. Daarnaast helpt Timpaan ook bij voorlichtingscampagnes en conferenties in de gemeente. Hoe kunnen burgers worden geactiveerd om de handen bij dit probleem ineen te slaan? En wat is de taak van (zorg)professionals en vrijwilligers? Ook wordt er (proces-) ondersteuninggeboden bij het opstellen en uit voeren van actieplannen binnen de gemeente en/of zorgorganisatie(s).

Signaleringskaart eenzaamheid;

Netwerkcoach;

Training professionals en vrijwilligers
Timpaan Welzijn verzorgt trainingen op maat. Daarnaast traint Timpaan medewerkers ’on the job’ tot netwerkcoach of bij het herkennen van en het communiceren met specifieke doelgroepen. Denk hierbij aan burgers met een licht verstandelijke beperking of dementie. Alles draait hierbij om de eigen kracht en de eigen talenten en kwaliteiten vande burgers en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Zie ook de training werken vanuit zelfregie.
Plan van persoon tot groep
Elke burger zijn eigen persoonlijke aanpak. Dat is waar Timpaan Welzijn voor gaat. Voor specifieke doelgroepen is vaak wat extra’s nodig. Denk aan groepen burgers met een licht verstandelijke of psychische beperking, dementerenden, maar ook jongeren en mantelzorgers. Elk onderwerp kan worden ingevuld met organisaties die specifieke expertise hebben op een bepaald gebied. Naast de genoemde groepen kan Timpaan Welzijn samen met een organisatie of de gemeente andere risicogroepen in kaart brengen en hiervoor samen een aanpak ontwikkelen om eenzaamheid aan te pakken en te voorkomen.Voor de gemeente Opsterland heeft Timpaan Welzijn een plan van aanpak opgesteld voor eenzaamheid en personen met een lichtverstandelijke beperking er is een plan van aanpak voor dementie in ontwikkeling.

Integrale aanpak eenzaamheid

Het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid los je alleen op door er gezamelijk werk van te maken: gemeente, vrijwilligers, proffesionals en de burger! Dit vereist een degelijke aanpak. Timpaan Welzijn ontwikkelde een actieve aanpak samen met gemeente Opsterland en wordt nu in meerdere gemeenten toegepast.

Samenredzaamheid

Eenzaamheid los je niet op met het organiseren van enkele leuke activiteiten. Het vraagt om echte aandacht. Niet alleen van Timpaan Welzijn of een zorgorganisatie. Het vraagt om integrale aandacht van de gemeente, de professionele (zorg)organisaties en de sociale omgeving (buren, vrijwilligers, coaches, etc). Daarbij stuurt Timpaan, traint, versterkt en verbindt. Een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid door de hele keten van betrokkenen, kortom; Eenzaamhorigheid! Een voorbeeld van een bijzonder succesvol project voor het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid is’ Buur en Co’ van Timpaan Welzijn.