Impulsprogramma: Maatschappelijke begeleiding 2.0 in Weststellingwerf

De Maatschappelijke Begeleiding Weststellingwerf wordt uitgevoerd door Timpaan Welzijn. Maatschappelijke begeleiding helpt statushouders (vluchtelingen met een verblijfsdocument) op weg in Nederland. Want voor statushouders is alles wennen. Daarom wordt er vanaf het moment dat de statushouder een woning toegewezen heeft gekregen een vrijwillige coach gekoppeld aan de statushouder.

De vrijwillige coach helpt bij het inrichten van het huis en het op orde brengen van de administratie, schrijft mensen in voor de inburgering, geeft uitleg over de post en helpt bij de het vinden van bijvoorbeeld een arts, tandarts en een school voor de kinderen. Kortom, helpt bij alles om zo goed mogelijk te participeren en integreren in de Nederlandse samenleving. Deze begeleiding is in het begin zeer intensief en wordt langzaam afgebouwd met de bedoeling dat de statushouder steeds meer zichzelf weet te redden in de Nederlands samenleving.

De vrijwillige coach wordt begeleid door de beroepskrachten van Timpaan Welzijn. Zij bieden ondersteuning, organiseren bijeenkomsten, en scholingsmogelijkheden. Indien de vragen en/of problemen te complex zijn voor de vrijwilligers, kunnen zij terugvallen op de beroepskrachten en de samenwerkende netwerkpartners.

In 2017 heeft de gemeente besloten dat de Maatschappelijke Begeleiding van één naar anderhalf jaar wordt verlengd en wordt aangevuld met het Impulsprogramma. Dit wordt de Maatschappelijke Begeleiding 2.0 genoemd. Timpaan en de gemeente zijn tot de conclusie gekomen dat één jaar Maatschappelijke Begeleiding te kort is om een goede start te kunnen maken voor de nieuwkomer in de Nederlandse samenleving. Om alle nieuwkomers hiervan maximaal te laten profiteren worden vanaf 2018 alle gezinnen bezocht die sinds 2016 zijn gehuisvest in de gemeente Weststellingwerf. Samen met de gezinnen wordt gekeken in hoeverre zij de weg in de Nederlandse samenleving weten te vinden, hoe het gaat met de participatie en integratie en waar knelpunten zitten op de verschillende levensgebieden. Dit worden de ‘Dynamische Gezinsplannen’ genoemd. Signalen worden geïnventariseerd en waar mogelijk in acties omgezet via het Impulsprogramma.

Op dit moment zijn er 13 gezinnen bezocht en is er samen met de gezinnen, de vlechtwerker van het Gebiedsteam en Timpaan een plan gemaakt. Het gezinsplan wordt in samenspraak met het gezin gemonitord door de Maatschappelijke Begeleiding en telkens aangepast en bijgestuurd waar nodig.

Het Impulsprogramma
Alle vergunninghouders werken gericht aan hun eigen integratie en het vergroten van hun toekomstperspectief. Het uiteindelijke doel is het vinden van betaald werk. Waar dat niet lukt of nog niet lukt is het streven om zo goed mogelijk mee te doen in de Nederlandse samenleving. Via de Dynamische Gezinsplannen wordt er een traject uitgestippeld waar en op welk levensgebied gezinnen extra hulp nodig hebben. Het Impulsprogramma is per 1 oktober 2019 afgerond. Het bood op een aantal levensgebieden extra mogelijkheden aan de vergunninghouders om deel te nemen aan activiteiten om hun mogelijkheden te vergroten voor hun toekomst.