Ondersteuning door Timpaan bij bijeenkomst plaatselijke belangen

Ondersteuning door Timpaan bij bijeenkomst plaatselijke belangen

Geplaatst op 20 februari 2017

Op 9 februari vond het jaarlijkse voorzittersoverleg van de plaatselijke belangen & wijkverenigingen (PBW’s) plaats, dit is een bijeenkomst georganiseerd voor en door de plaatselijke belangen & wijkverenigingen vanuit de hele gemeente Steenwijkerland. Op deze bijeenkomsten komen afgevaardigden vanuit de besturen van de PBW’s samen om over actuele onderwerpen kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook zijn altijd de burgemeester en een aantal wethouders aanwezig. De kartrekkers vanuit de PBW’s (dit jaar de Basse, Steenwijk-west, Steenwijk-noord) hebben Timpaan benaderd om op deze avond op 2 programma onderdelen voor hun rekening te nemen.

Oplossing in wijk en dorp?
Bij het eerste onderdeel gingen de social workers van Timpaan in op de gevolgen van de participatie maatschappij op dorpen, wijken en buurten. De participatie maatschappij is een vaak gebruikt en breed begrip en wat betekent het voor een snel vergrijzende gemeente zoals Steenwijkerland? Het gaat om onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn, hoe bijvoorbeeld eenzaamheid voorkomen kan worden. Zoals overal in Nederland trekt de overheid zich terug en dat geldt ook voor professionals op het gebied van zorg en welzijn, het credo is: kijk eerst of je met je netwerk en omgeving tot oplossingen kan komen en wanneer de zorg of ondersteuningvraag van dien aard is komt er pas professionele ondersteuning. Deze ontwikkelingen hebben de social workers van Timpaan in vogelvlucht toegelicht.

Door de maatschappelijke ontwikkelingen worden dus ook lokale gemeenschappen veel meer dan in het verleden geconfronteerd en uitgedaagd om zelf met antwoorden te komen, een voorbeeld hiervan is dat er in Nederland in steeds meer dorpen dorpscoöperaties ontstaan. De belangrijkste vraag bij dit onderdeel was of en welke rol de PBW’s rond het thema participatie maatschappij hebben? Aan de hand van diverse stellingen is er over dit onderwerp in gesprek gegaan, onder andere de volgende stellingen kwamen aan de orde:
• PBW’s horen zich ook te richten op sociale thema’s
• PBW’s is de organisatie in een dorp/ wijk om het voortouw te nemen bij de gevolgen van de sociale veranderingen.
• In ons dorp weten we precies wat er speelt op sociaal gebied.
• Als PBW’s kennen we alle sociale initiatieven in ons dorp.
• Noaberschap zorgt er voor dat er geen eenzaamheid is in kleine dorpen.
• In ons dorp/ wijk kunnen de mensen gemakkelijk de juiste informatie vinden rond zorg en welzijn.

De reacties op de stellingen gaven goed weer dat er verschillend wordt gedacht over de rol van PBW’s rond het onderwerp participatie maatschappij en hun rol hierin. In Steenwijkerwold/Witte Paarden Baars en Eesveen heeft het plaatselijk belang bijvoorbeeld een aanjagende rol gespeeld bij het ontstaan van Stichting Woldhulp; een klussendienst door vrijwilligers. In andere dorpen en wijken blijkt het thema nog veel minder prominent op de agenda te staan.

Kennis en ervaring uitwisselen in de toekomst door de PBW’s
Het 2e onderdeel waar de social workers van Timpaan een bijdrage leverden was na aanleiding van een concrete vraag vanuit het voorzittersoverleg zelf: hoe moeten de PBW’s zich in de toekomst organiseren zodat er op een effectieve manier kennis en ervaring gedeeld kan blijven worden? Iedere dorp of wijk heeft zijn eigen vraagstukken en uitdagingen. Dit kunnen actuele onderwerpen zijn rond verkeersproblematiek maar ze kunnen ook te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de participatie maatschappij uit onderdeel 1.
Als een dorp of wijk met een dergelijk vraagstuk bezig gaat kan het handig zijn om gebruik te maken van al eerder opgedane ervaring uit een ander dorp waar hetzelfde onderwerp speelde. Op andere onderwerpen zou bijvoorbeeld weer samen opgetrokken kunnen worden. Het voorzittersoverleg komt altijd 1 keer per jaar bij elkaar en de onderwerpen op de agenda zijn meestal algemeen. De vraag vanuit het voorzittersoverleg zelf is of dit nog de juiste opzet is?

Door middel van “bruistafels” is deze vraag door de deelnemers zelf verhelderd. De ongeveer 60 aanwezigen werden verdeeld over 5 tafels en op iedere tafel lag een onderwerp waar het groepje over in gesprek ging. Het gespreksonderwerp rouleerde ook een paar keer van tafel zodat de groepjes meerdere onderwerpen te bespreken kregen. De onderwerpen die zijn aangeven door het voorzittersoverleg waren de volgende:
• Hoe zien jullie de organisatie van de contactmomenten van de PBW’s onderling?
• Hoe organiseren we het contact tussen PBW’s en de gemeente en andere formele organisaties?
• Welke thema’s zijn voor de PBW’s van belang?
• Op welke manier is er contact met de achterban/inwoners en haal je vragen en behoeften op?
• Waar heeft u als PBW’s ondersteuning bij nodig?

Aan de tafels ontstonden goede gesprekken tussen de leden van de PBW’s en 1 ding was wel helder, er is en er blijft behoefte aan afstemming en aan het uitwisselen van kennis en ervaring. Over de manier waarop dit zou moeten zijn verschillende ideeën, veel meer themagericht bij elkaar komen was bijvoorbeeld een veelgehoorde opmerking. Het voorzittersoverleg gaat nu aan de slag met de opbrengst.

Rol Timpaan
Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering had Timpaan een ondersteunende rol (opbouwwerk en bureau vrijwilligerswerk). Een belangrijke taak van het Welzijnswerk is versterken van de burgerkracht in dorpen en wijken. Dit betreft bijvoorbeeld ondersteuning aan inwoners met een bepaalde vraag op het gebied van bestuursondersteuning zoals PBW’s, maar ook ondersteuning bij het opzetten van nieuwe initiatieven zoals een burenhulp, verbeteren van de samenwerking of inwoners meer betrekken bij het dorp. Alle bestuursleden van de PBW’s doen dit als vrijwilliger en daarom was ook bureau Vrijwilligerswerk betrokken, uit de bruistafels kwam o.a. het signaal naar voren dat deskundigheidsbevordering voor bestuursleden erg belangrijk wordt gevonden. Binnenkort wordt bijvoorbeeld al de cursus penningmeesterschap voor bestuurleden georganiseerd.