Privacy

Privacyverklaring Timpaangroep

Dit is de privacyverklaring van de Timpaangroep. Tot de Timpaangroep behoren de volgende entiteiten: Stichting Timpaan Welzijn, Timpaan Welzijn BV, Timpaan Servicecentrum BV en Timpaan Onderwijs. Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de Timpaangroep persoonsgegevens. Zo mogelijk ook die van u, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening voor u.

De Timpaangroep acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij de Timpaangroep veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft de Timpaangroep een privacyverklaring?

We hebben in deze privacyverklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt in deze privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, wie de gegevens mag inzien, hoe wij de gegevens bewaren, aan wie wij gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres enzovoorts. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van de Timpaangroep bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met de Timpaangroep worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Dit laatste overigens alleen met uw toestemming.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Timpaangroep van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt de Timpaangroep de persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van de Timpaangroep bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van de Timpaangroep. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, vrijwilligers, leveranciers of andere business partners van de Timpaangroep

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze privacyverklaring aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe de Timpaangroep omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de Timpaangroep, gevestigd aan de Wetterwille 9, 8401 GB te Gorredijk. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt de Timpaangroep uw persoonsgegevens?

De Timpaangroep mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming, waarbij wij voor kinderen < 16 jaar toestemming aan de ouders/voogd vragen
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;

en

  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van de Timpaangroep waarbij uw belang niet prevaleert.

De Timpaangroep verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in veel gevallen is dit op basis van de uitvoering van een overeenkomst of met toestemming.

Hoe gaat de Timpaangroep met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft de Timpaangroep passende technische en organisatorische maatregelen. Zo werken onze medewerkers uitsluitend vanuit een sterk beveiligde cloud-omgeving, waarop ze zich moeten aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord. E-mails met gevoelige en bijzondere persoonlijke gegevens worden met z.g. encrypted mail versleuteld verstuurd, zodat deze niet door anderen gelezen kunnen worden. Wij nemen dus strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Onder gevoelige en bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens m.b.t. gezondheid (medische gegevens, verzuim en -reïntegratiegegevens, zorgvragen) en daar waar een BSN nummer op voorkomt (kopie paspoort, loonstrook, loonbelastingverklaring).

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen de Timpaangroep niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Contactpersonen gegevensbescherming

We hebben twee contactpersonen gegevensbescherming binnen de Timpaangroep. Dit zijn Saskia Borst (HR-adviseur) en Pietsje Hulshoff (bestuurssecretaris). Zij zijn bereikbaar via avg@timpaangroep.nl of via 0513-433 933. Deze twee contactpersonen zorgen ervoor dat aan hen gestelde vragen inzake de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) behandeld worden binnen onze organisatie.

Melden van incidenten

Mocht onverwachts blijken dat toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of bij een vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit indien nodig melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, dan laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van de Timpaangroep is daarom tot geheimhouding verplicht. Deze verplichting is opgenomen in de arbeidsovereenkomsten van onze medewerkers. Dit geldt eveneens voor derden die door de Timpaangroep zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers en stagiaires, waarbij dit vastgelegd is in de vrijwilligersovereenkomst, of stageovereenkomst. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

De Timpaangroep bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

De Timpaangroep kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend de Timpaangroep haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

De Timpaangroep zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Google Anaytics en Mailchimp zijn geen Europese organisaties. Deze organisaties volgen de afspraken in het EU-US Privacy Shield, wat o.a. garandeert dat de data niet gebuikt worden voor grootschalige surveillance en niet worden doorgegeven aan Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Persoonlijk contact met de Timpaangroep

Steeds vaker loopt contact via e-mail, sociale media (Facebook, Twitter) of via de websites van de diverse Timpaan bedrijven. Ook WhatsApp en sms wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen, maar ook van een medewerker van de Timpaangroep. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door de Timpaangroep worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan onze websites

Als u één van onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet gebruikt met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. De Timpaangroep houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Timpaangroep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door onze websites klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses (via Google Analytics) van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Google Analytics is binnen Timpaan zo ingericht dat het anonieme statistieken verzamelt over het websitebezoek. De deelmogelijkheden binnen Google Analytics zijn uitgeschakeld, het IP-adres wordt niet gedeeld en verzamelde data zijn niet persoonlijk identificeerbaar.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op de websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De websites van Timpaan Onderwijs en Timpaan Support maken gebruik van cookies voor profiling. Hier wordt toestemming voor gevraagd. Met deze gegevens kunnen profielen worden gemaakt, zodat advertenties hierop kunnen worden afgestemd.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer de Timpaangroep persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

De Timpaangroep verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van een van onze werkorganisaties en u wilt zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door de Timpaangroep onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door de Timpaangroep kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde en leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer naar Timpaan Groep, Bestuurssecretariaat, Wetterwille 9, 8401 GB in Gorredijk. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over deze privacyverklaring

De Timpaangroep kan deze privacyverklaring aanpassen. Deze versie is van 3 mei 2021. De meest recente versie vindt u altijd op www.timpaangroep.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via

 

avg@timpaangroep.nl

www.timpaangroep.nl

Wetterwille 9 ● 8401 GB Gorredijk

(0513) 433 933